Skip to main content

 

 

Μελέτη ορόσημο για μην μείνει η Λάρισα απο νερό για τα επόμενα 40 χρόνια

 

  • Απ. Καλογιάννης: Παρακαταθήκη για το Δήμο και τις επόμενες γενιές των Λαρισαίων

 

  • Προσανατολισμός για υδροδότηση από επιφανειακά νερά με κατασκευή φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή

 

 

Ορόσημο στην εξέλιξη της πορείας των μεγάλων διαχειριστικών έργων για την πόλη της Λάρισας και του Δήμου Λαρισαίων, σηματοδοτώντας το είδος και το μέγεθος των προτεινόμενων υδραυλικών έργων που θα καλύψουν τις ανάγκες σε ύδρευση του πληθυσμού της για την επόμενη 40ετία, αποτελεί η υπογραφή από τον δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Απόστολο Καλογιάννη της σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης (master plan) που αφορά στην διαχείριση των υδατικών πόρων του δήμου.

 

Η μελέτη αυτή, εξαιτίας του εύρους του αντικειμένου της, αποτελεί την μεγαλύτερη στο είδος της, σε εθνικό επίπεδο, καταδεικνύοντας την σημασία που αποδίδεται από τη ΔΕΥΑΛ και τον Δήμο Λαρισαίων στην σωστή διαχείριση του υπέρτατου δημόσιου αγαθού, του νερού.

 

Η σύμβαση για τη μελέτη υπό τον τίτλο «Μέτρα και έργα ορθολογικής- αποδοτικής διαχείρισης για την ύδρευση – Προμελέτη για την υδροδότηση του δήμου Λαρισαίων από νέα ομάδα γεωτρήσεων – Οριοθέτηση ζωνών προστασίας» υπεγράφη επίσης από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «A.D.T. Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ»  κ. Ανδρικόπουλο. Η συμβατική αξία της μελέτης είναι 379.599,33 € .

 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Λάρισας και από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» . Ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης είναι 24 μήνες.

 

Απ. Καλογιάννης: Σημαντική στιγμή για τη Λάρισα, το Δήμο και τη ΔΕΥΑΛ

 

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Απ. Καλογιάννης σημειώνει τα εξής

 

H εκπόνηση του Master Plan για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της πόλης και του Δήμου Λαρισαίων σε νερό, για ύδρευση και άρδευση, αποτελεί ένα ακόμα στρατηγικό σχέδιο που καταθέτουμε στην πόλη, τις Λαρισαίες και τους Λαρισαίους. Η ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης μελέτης, της μοναδικής στο είδος της στην χώρα, θα υποδείξει με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για ύδρευση και άρδευση στο Δήμο Λαρισαίων για τα επόμενα σαράντα χρόνια.  Εκτός από τον εντοπισμό περιοχών για τη λειτουργία νέων ομάδων γεωτρήσεων, θα υποδειχθούν και τρόποι αξιοποίησης των επιφανειακών νερών με την κατασκευή φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

 

Όπως την δεκαετία του 1980, η τότε δημοτική αρχή, προβλέποντας τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν στην υδροδότηση της Λάρισας από τον Πηνειό, εξαιτίας  της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του, στράφηκε στην επιλογή των ομάδων γεωτρήσεων, έτσι και σήμερα προχωράμε στη διερεύνηση της υδροδότησης της Λάρισας, από επιφανειακά νερά με την κατασκευή των αναγκαίων έργων. Με αυτό τον τρόπο η πόλη, ο Δήμος και η ΔΕΥΑΛ θα αντιμετωπίσουν τα όποια μελλοντικά προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και πιθανά πρόσκαιρα προβλήματα, σαν αυτά που προέκυψαν,  τον Μάρτιο από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας.

 

Πρόκειται αναμφίβολα, για μια σημαντική στιγμή για την Λάρισα, το Δήμο μας  και τη ΔΕΥΑΛ. Το Master Plan αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές των Λαρισαίων.»

 

 

Σημειώνεται ότι με τη μελέτη αυτή, η ΔΕΥΑΛ εξοπλίζεται με ένα σχέδιο, μεσο – μακροπρόθεσμο, ώστε στρατηγικά να εργαστεί για την υλοποίηση των στόχων που το ίδιο το σχέδιο, αλλά και ειδικότερες μελέτες θα καθορίσουν. Φυσικά, η ύπαρξη του master plan διευκολύνει σημαντικά τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων που θα προκύψουν από τον σχεδιασμό.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία ή τροποποίηση των εσωτερικών πυρήνων ύδρευσης με κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού ευθύνης της ΔΕΥΑΛ (όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαρισαίων και τμήματος του Δήμου Κιλελέρ) και η αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά λειτουργίας και εξυπηρέτησης σε υπηρεσίες νερού της ΔΕΥΑΛ στο Γενικό Σχέδιο θα συνεκτιμηθούν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε νερό. Θα εξεταστούν και σενάρια υδροδότησης από επιφανειακά νερά σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στην Α Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής του Υ.Δ. Θεσσαλίας.

 

Η ΔΕΥΑΛ παράγει νερό για ύδρευση και άρδευση από γεωτρήσεις ήδη από την 10ετία του1960.  Όμως σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας έχουν εντοπισθεί, αναγνωρισθεί και μελετηθεί (σε διάφορα στάδια) αρκετές θέσεις κατάλληλες για την ταμίευση επιφανειακών νερών (φράγματα) ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ σε νερό. Για τις προαναφερόμενες θέσεις θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία των υφιστάμενων μελετών, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματά τους σε επίπεδο εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών λαμβάνοντας υπόψη και τα απαιτούμενα έργα μεταφοράς και επεξεργασίας, θα γίνει αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους υπό το πρίσμα των σημερινών συνθηκών και θα διεξαχθεί πολυκριτηριακή ανάλυση με κριτήρια τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ώστε να προκύψει ιεράρχηση των έργων αυτών ως προς την εξυπηρέτηση των αναγκών σε σχέση με τα έργα υδροδότησης από γεωτρήσεις (υφιστάμενες, προτεινόμενες).

 

Ταυτόχρονα θα εκπονηθεί προμελέτη για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για ύδρευση στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Αμυγδαλέας – Κουτσόχερου του Δήμου Λαρισαίων, ώστε να υπάρχει άμεσος εναλλακτικός τρόπος υδροδότησης από νέα ομάδα γεωτρήσεων.

 

Επίσης θα καθοριστούν τα μέτρα και οι ζώνες προστασίας των υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων από ρύπανση των σημείων ή πεδίων υδροληψίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής του Υ.Δ. Θεσσαλίας .

 

Οι εναλλακτικές λύσεις που θα προσδιορισθούν , μαζί με τις υφιστάμενες, θα αξιολογηθούν ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις που θα αφορούν στις περαιτέρω ενέργειες από τη ΔΕΥΑΛ.

Με βάση όλα τα παραπάνω θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα θέτει τις προτεραιότητες υλοποίησης έργων σε Φάσεις Ανάπτυξης , περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα κριτήρια ιεράρχησης των έργων και των παρεμβάσεων. Τέλος θα ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα υλοποίησης των επιλεγμένων έργων ανά Φάση Ανάπτυξης με επιμερισμό σε συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. προκήρυξη μελετών, διενέργεια τεχνικών ερευνών, κ.λπ.)

 

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου θα γίνει με την οικονομική ανάλυση των υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης σύμφωνα με τα εναλλακτικά σενάρια και θα περιλαμβάνει και πρόταση για τιμολογιακή πολιτική. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν , μετά από διαβούλευση , σε δύο ημερίδες. Σημειώνεται πως η ΔΕΥΑΛ, όλα αυτά τα χρόνια, δούλεψε με συνέπεια και στόχο την εξυπηρέτηση των

αναγκών του πολιτών, πάντα με σεβασμό στο δημόσιο αγαθό που διαχειρίζεται. Σήμερα υλοποιώντας συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, προχωρά μπροστά προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος στον τομέα της και να συνεχίσει να επενδύει ανταποδοτικά, όπως επιβάλλεται από τον δημόσιο χαρακτήρα της.

 

 

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Δημ. Μαβίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΛ κ. Δημ. Σαββοργινάκης και η Διευθύτρια Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ κ. Αν. Ζαχίδου

Leave a Reply